Nová právní úprava znalecké činnosti

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který s účinností od
1. 1. 2021 nahradí dosavadní zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

V současné době probíhají legislativní práce na prováděcích vyhláškách, které by měly nabýt účinnosti rovněž k 1. 1. 2021. Těmito vyhláškami jsou vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, dále vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, výčet oborů a odvětví, pro které je nutné doložit získání jiného osvědčení o odborné způsobilosti a výčet oborů a odvětví, pro které je nutno doložit osvědčení vydané profesní komorou a poté vyhláška o odměně, náhradě hotových výdajů a náhradě za ztrátu času včetně času stráveného na cestě za výkon znalecké činnosti. Poslední vyhláškou je vyhláška, kterou se stanoví odměna konzultanta.

Cílem této nové právní úpravy je zkvalitnění výkonu znalecké činnosti moderní právní úpravou. Důležité informace týkající se změn byste měli nalézt přímo zde na webových stránkách

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.