Sdělení Ministerstva spravedlnosti k užívání znalecké pečeti

Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „zákon o znalcích“), v § 28 odst. 2 písm. j) stanoví, že znalecký posudek musí obsahovat mimo jiné otisk znalecké pečeti. S ohledem na to, že znalci jmenovaní podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, nemají dosud k dispozici potvrzení opravňující je k objednávce a převzetí nové znalecké pečeti, Ministerstvo spravedlnosti sděluje, že znalecký posudek je možné nadále opatřovat otiskem dosud užívané znalecké pečeti. Takto lze postupovat do doby, než budou znalcům vydána potvrzení opravňující je k objednávce a převzetí znalecké pečeti.

Ministerstvo spravedlnosti dále sděluje, že podle jeho stanoviska případné opatření znaleckého posudku pečetí podle předchozí právní úpravy, která se stricto sensu v některých detailech neshoduje s formálními náležitostmi podle nové právní úpravy, nemůže mít vliv na zákonnost samotného znaleckého posudku, neboť v takovém případě není žádná pochybnost o tom, že se jedná o znalecký posudek vyhotovený znalcem oprávněným vykonávat znaleckou činnost podle přechodných ustanovení, zejm. na základě § 48 zákona o znalcích.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.