Obecné podmínky

Znalcem může být pouze fyzická osoba, která:

Za odborně způsobilou se považuje osoba, která:

a) získala vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na daný obor a dané odvětví nejméně v magisterském studijním programu, pokud je lze získat, jinak nejvyšší možné dosažitelné vzdělání zaměřené na daný obor a dané odvětví,*

b) získala 5 let aktivní odborné praxe zaměřené na daný obor a dané odvětví,**

c) získala jiné osvědčení o odborné způsobilosti zaměřené na daný obor a dané odvětví, nebo absolvovala specializační studium zaměřené na daný obor a dané odvětví, pokud je to nezbytné k výkonu znalecké činnosti s odbornou péčí,***

d) získala osvědčení o odborné způsobilosti vydané příslušnou komorou zřízenou ze zákona, jde-li o znalecké odvětví v odbornostech, ve kterých o odbornost a etiku výkonu povolání dbá profesní komora zřízená zákonem, a****

e) úspěšně složila vstupní zkoušku znalce.

* vzděláním odpovídajícího směru se zásadně rozumí vysokoškolské magisterské vzdělání v oblasti obsahově související s předmětem znalecké činnosti. Neexistuje-li vysokoškolský studijní program zaměřený přímo na obor a odvětví, v němž žadatel žádá o zápis, postačí, pokud takový žadatel bude mít vzdělání v příbuzné oblasti, resp. vědecké disciplíně. Totéž obecně platí i pro obory a odvětví, v nichž vysokoškolský studijní program existuje (tj. i zde ve většině případů postačí absolvování materiálně příbuzného či blízkého oboru). V případě řemeslných oborů se zásadně vyžaduje absolvování nejvyššího možného dosažitelného vzdělání v této oblasti, např. VOŠ

** aktivní odbornou praxí zaměřenou na daný obor a dané odvětví se rozumí výkon odborných činností náležejících do daného oboru a daného odvětví po ukončení vysokoškolského studia, případně nejvyššího možného dosažitelného vzdělání, bezprostředně předcházející podání žádosti o zápis do seznamu znalců

*** / **** výčet oborů a odvětví, pro které je nutné doložit získání osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydané profesní komorou, nebo absolvovat specializační studium, je k dispozici zde

Podmínku bezúhonnosti nesplňuje osoba, která byla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem znalecké nebo podnikatelské činnosti, nehledí-li se na ni, jako by nebyla odsouzena.

Jedná se zejména o technické vybavení nutné k výkonu znalecké činnosti, např. přístrojové vybavení laboratoří, měřící technika atd. Toto vybavení musí být dostatečně moderní a musí být ve stavu způsobilém pro jeho řádné fungování.

Svéprávností se rozumí způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (tj. právně jednat). Plně svéprávným se člověk stává zletilostí, tj. dovršením osmnáctého roku věku.

Plně svéprávným není člověk, jehož svéprávnost byla omezena. Omezit svéprávnost může jen soud, a to za podmínek uvedených v § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Rozhodnutí o omezení svéprávnosti nezbavuje člověka práva samostatně právně jednat v běžných záležitostech každodenního života.

Znalcem může být jen osoba, která nebyla v posledních 3 letech před podáním žádosti o zápis potrestána

  • pokutou ve výši nejméně 100000 Kč za přestupek podle § 39 odst. 1 písm. a) až c), e) až l) zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
  • pokutou ve výši nejméně 100000 Kč za přestupek podle § 40 odst. 1 písm. a) až g) tohoto zákona, ani
  • pokutou ve výši nejméně 100000 Kč za přestupek podle § 41 odst. 1 písm. a) až d) tohoto zákona,

nebo které v posledních 5 letech před podáním žádosti o zápis nebylo zrušeno oprávnění vykonávat znaleckou činnost podle § 14 odst. 1 písm. e).

Úpadek je upraven zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí. Dlužník je v úpadku, jestliže má (i) více věřitelů a (ii) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a (iii) tyto závazky není schopen plnit. O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

má kontaktní adresu na území České republiky v případě, že nemá sídlo nebo místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle druhu pobytu cizince na území České republiky

Slib znalce zní: „Slibuji, že při své znalecké činnosti budu dodržovat právní předpisy, že znaleckou činnost budu vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nezávisle a nestranně, že budu plně využívat všech svých znalostí a dbát o jejich rozvoj a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu znalecké činnosti dozvěděl.“