Obory, odvětví, specializace

- Archiválie, archivní fondy a archivní sbírky

- Bezpečnost práce

- Ergonomie

- Bionika

- Biotechnika

- Drahé kameny

- Drahé kovy

- Klenoty a jiné výrobky z drahých kovů a kamenů

- Doprava drážní

- Doprava letecká

- Doprava silniční

- Doprava vodní

- Dřevo

- Výrobky ze dřeva (mimo dřevostavby a jejich části)

- Elektronické komunikace a poštovní služby

- Služby elektronických komunikací

- Automatizační a řídicí systémy

- Elektrická zařízení bez omezení napětí

- Elektrická zařízení do 1000 V

- Elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu

- Elektroenergetika

- Elektronika

- Hromosvody

- Finance a finanční řízení

- Oceňování bojové techniky a vojenské výzbroje

- Oceňování cenných papírů

- Oceňování drahých kovů, kamenů a klenotů

- Oceňování ICT

- Oceňování lesa, rostlinstva a nerostů

- Oceňování movitých věcí hmotných

- Oceňování movitých věcí nehmotných

- Oceňování nemovitých věcí

- Oceňování obchodních závodů

- Oceňování předmětů kulturní hodnoty

- Oceňování služeb

- Oceňování zvířat a zvěře

- Odměny

- Účetnictví

- Fotovoltaické elektrárny

- Jaderná zařízení

- Plynárenství

- Větrné elektrárny

- Vodní elektrárny

- Výrobny energií s využitím biomasy

- Forenzní analýza dokumentů

- Forenzní analýza rukopisu

- Geofyzika

- Geochemie

- Geologie

- Hutnictví

- Hydrogeologie

- Mineralogie

- Paleontologie

- Slévárenství

- Těžba nerostných surovin s výjimkou uhlí, ropy a zemního plynu

- Těžba ropy a zemního plynu

- Těžba uhlí

- Anorganická chemie

- Barvy a laky

- Biochemie

- Denaturace lihu

- Gumárenství

- Hmoty umělé

- Hnojiva strojená

- Hodnocení a analýza potravin

- Chemická technologie papíru a celulózy

- Klinická biologie a chemie

- Kosmetická chemie

- Kvantová chemie a fotochemie

- Léčiva

- Makromolekulární chemie

- Organická chemie

- Petrochemie

- Vlákna a textilní chemie

- Automatizační a řídící technika

- Data a databáze

- Lékařská kybernetika a biokybernetika

- Platební systémy a systémy elektronických peněz

- Počítačová grafika a multimédia

- Počítačové sítě a sítě elektronických komunikací

- Počítačové systémy (technické vybavení, operační systémy)

- Softwarové inženýrství a aplikační programy

- Technologie a služby elektronických komunikací a služby informační společnosti

- Tvorba a provoz informačních systémů

- Zařízení pro mobilní komunikace

- Zařízení pro provoz hazardních her

- Jaderná bezpečnost

- Jaderná fyzika

- Jaderná chemie

- Bižuterie

- Keramika

- Porcelán

- Pórovina

- Sklo

- Daktyloskopie

- Jazyková expertíza

- Kriminalistická antropologie

- Kriminalistická balistika

- Kriminalistická biomechanika

- Kriminalistická defektoskopie, metalografie a technická diagnostika

- Kriminalistická elektrotechnika

- Kriminalistická entomologie

- Kriminalistická fonoskopie

- Kriminalistická genetika

- Kriminalistická chemie a fyzikální chemie

- Kriminalistická kybernetika

- Kriminalistická mechanoskopie

- Kriminalistická odorologie

- Kriminalistická pyrotechnika, munice a výbušniny

- Kriminalistická speciální biologie

- Kriminalistická trasologie

- Kriminalistické zkoumání fotografií a fotografické techniky

- Kriminalistické zkoumání videozáznamů

- Archeologie

- Filatelie

- Hudební nástroje

- Jazykověda

- Knihovnictví a informační věda

- Numismatika

- Předměty kulturní hodnoty

- Rozhlas a televize

- Tisk

- Umělecko-řemeslné práce a výrobky ze dřeva (košíkářské a pletařské výrobky, řezbářské práce a výrobky)

- Umění architektonické

- Umění dramatické

- Umění filmové

- Umění hudební

- Umění literární

- Umění výtvarné

- Čalounické výrobky z kůže a kožešin

- Další výrobky z kůže a kožešin (vyjma obuvi a kožené galanterie)

- Kůže a kožešiny

- Obuv z kůže a kožená galanterie

- Bezpečnost informačních systémů a informačních technologií

- Bezpečnost průmyslových řídicích systémů

- Bezpečnost sítí a služeb elektronických komunikací

- Kryptologie

- Ekologie lesa

- Hospodářská úprava a pěstování lesů

- Lesní semenářství a školkařství

- Ochrana lesa

- Šlechtění a genetika lesních dřevin

- Těžba dřeva a doprava dříví

- Meteorologie

- Myslivost

- Rybářství

- Rybníkářství

- Obaly

- Odpady

- Organické odpadní materiály

- Výrobky s ukončenou životností

- Využití demontovaných částí staveb

- Obrana a vojenství

- Ochrana majetku, osob a informací

- Zpravodajská činnost

- Biopaliva

- Kapalná paliva

- Ostatní paliva

- Pevná paliva

- Papír a výrobky z papíru

- Grafická výroba

- Polygrafické stroje

- Tiskařství

- Biopotraviny

- Čokoláda a cukrovinky

- Doplňky stravy

- Káva, čaj a kávoviny

- Konzervování a uchovávání potravin

- Lihovarnictví a lihovarnické výrobky

- Maso a masné výrobky

- Med

- Mléko a mléčné výrobky

- Nápoje nealkoholické

- Pekařství a cukrářství

- Pivovarnictví a pivovarnické výrobky

- Potravinářské inženýrství

- Přírodní sladidla, cukr, slady a sirupy

- Vejce a vaječné výrobky

- Vinařství a vinařské výrobky

- Hořlavost materiálů a výrobků

- Požárně bezpečnostní zařízení

- Požární bezpečnost provozovaných činností

- Požární bezpečnost staveb

- Příčiny vzniku požárů

- Technické prostředky požární ochrany

- Toxicita plynných zplodin hoření

- Záchranné a likvidační práce

- Zahraniční právo autorské

- Zahraniční právo dědické

- Zahraniční právo finanční

- Zahraniční právo občanské

- Zahraniční právo obchodní

- Zahraniční právo pracovní

- Zahraniční právo rodinné

- Dopravní stavby

- Energetické auditorství

- Geotechnika

- Krajinářská architektura

- Městské inženýrství

- Modelování staveb (BIM)

- Mosty a inženýrské konstrukce

- Pozemní stavby

- Rozpočtování staveb

- Statika a dynamika staveb

- Stavby krajinného inženýrství

- Stavby pro plnění funkce lesa

- Technika prostředí staveb

- Technologická zařízení staveb

- Územní plánování

- Zkoušení a diagnostika staveb

- Ochranné známky

- Označení původu a zeměpisná označení

- Patenty a vynálezy

- Průmyslové vzory

- Topografie polovodičových výrobků

- Užitné vzory

- Dětská klinická psychologie

- Klinická psychologie

- Neklinická psychologie

- Civilní výbušniny a střelivo

- Provádění trhacích prací

- Pyrotechnika

- Vojenské výbušniny a munice, speciální náboje a střely

- Konzervátorství

- Restaurování fotografií

- Restaurování malířských uměleckých děl

- Restaurování mozaiky

- Restaurování sgrafit

- Restaurování sochařských uměleckých děl

- Restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

- Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru

- Restaurování uměleckořemeslných děl z keramiky a porcelánu

- Restaurování uměleckořemeslných děl z textilu

- Restaurování uměleckořemeslných děl ze dřeva – nábytku

- Restaurování uměleckořemeslných děl ze skla

- Restaurování vitrají

- Bezpečnostní a pátrací služby

- Informační a komunikační služby

- Kadeřnické a kosmetické služby

- Kulturní, zábavní a rekreační služby

- Ostatní služby

- Pohřebnictví

- Služby ubytovací a stravovací

- Sociální služby

- Úklidové a čistící služby

- Politologie

- Religionistika a ekklesiologie

- Sociologie

- Akustika (mimo akustiky staveb)

- Dekoratérské materiály a výrobky (mimo dřevěných)

- Hodinářské výrobky

- Chladicí a klimatizační zařízení (mimo zařízení, která jsou součástí staveb)

- Individuální topidla

- Měřící technika

- Pomníkářské a kamenosochařské objekty a kamenictví

- Stavební technika

- Vyhrazená zařízení elektrická (mimo zařízení, která jsou součástí staveb)

- Vyhrazená zařízení plynová (mimo zařízení, která jsou součástí staveb)

- Vyhrazená zařízení tlaková (mimo zařízení, která jsou součástí staveb)

- Vyhrazená zařízení zdvihací

- Zemědělská a lesnická technika a technologie

- Sportovní výcvik

- Sportovní zařízení

- Výkon sportu

- Dopravní stavby – stavby kolejové dopravy

- Dopravní stavby – stavby letecké

- Dopravní stavby – stavby nekolejové dopravy

- Dopravní stavby – stavby speciální (podzemní, pozemní a nadzemní)

- Komíny

- Kvalita ovzduší v interiéru staveb

- Nosné konstrukce staveb

- Obnova kulturních památek

- Pozemní stavby – stavby občanského vybavení

- Pozemní stavby – stavby obytné

- Pozemní stavby – stavby průmyslové

- Pozemní stavby – stavby speciální

- Pozemní stavby – stavby zdravotní péče

- Pozemní stavby – stavby zemědělské

- Provádění staveb

- Stavby geotechnické – zakládání staveb, podzemní stavby, zemní a horninové konstrukce a stavby pro ukládání odpadů

- Stavby inženýrských konstrukcí

- Stavby krajinného inženýrství

- Stavby městského inženýrství

- Stavby mostů

- Stavby pro plnění funkcí lesa

- Technologická zařízení staveb – další specializace

- Technologická zařízení staveb – elektrotechnická zařízení staveb

- Technologická zařízení staveb – vytápění

- Technologická zařízení staveb – vzduchotechnika

- Údržba staveb

- Výrobky pro stavby

- Strojírenství těžké

- Strojírenství všeobecné

- Pedagogika

- Bylinné výrobky určené ke kouření (mimo tabák a tabákové výrobky)

- Elektronické cigarety a jiná elektronická zařízení určená ke kouření

- Tabák a tabákové výrobky

- Čalounické výrobky z textilu

- Jiné výrobky z textilu (vyjma obuvi)

- Obuv z textilu

- Textilie a textil

- Koně

- Lovná zvěř

- Malá zvířata (včetně koček, psů a exotického ptactva)

- Prasata

- Ryby

- Skot a malí přežvýkavci

- Zoozvířata

- Kvalita a čistota vod

- Meliorace

- Stavby vodního hospodářství – stavby hydrotechnické

- Stavby vodního hospodářství – stavby meliorační a sanační

- Stavby vodního hospodářství – stavby zdravotně technické

- Vodárenství

- Civilní zbraně

- Chladné zbraně a mechanické střelné zbraně

- Střelivo

- Vojenské zbraně a zbraňové systémy

- Adiktologická péče v lékárně

- Adiktologie

- Alergologie a klinická imunologie

- Algeziologie

- Anesteziologie a intenzivní medicína

- Angiologie

- Biomedicínské a klinické inženýrství

- Cévní chirurgie

- Dermatovenerologie

- Dětská a dorostová psychiatrie

- Dětská dermatovenerologie

- Dětská endokrinologie a diabetologie

- Dětská gastroenterologie a hepatologie

- Dětská chirurgie

- Dětská kardiologie

- Dětská nefrologie

- Dětská neurologie

- Dětská onkologie a hematologie

- Dětská otorinolaryngologie

- Dětská pneumologie

- Dětská radiologie

- Dětská revmatologie

- Dětská urologie

- Dětské ošetřovatelství

- Endokrinologie a diabetologie

- Ergoterapie

- Farmaceutická kontrola

- Farmaceutická péče o geriatrické pacienty

- Farmaceutická technologie

- Farmakoekonomika

- Foniatrie

- Fyzioterapie

- Gastroenterologie

- Geriatrie

- Gerontopsychiatrie

- Gynekologie a porodnictví

- Gynekologie dětí a dospívajících

- Hematologie a transfúzní lékařství

- Hodnocení míry bolesti a funkčních schopností při újmách na zdraví

- Hrudní chirurgie

- Hygiena a epidemiologie

- Hygiena dětí a dorostu

- Hygiena obecná a komunální

- Hygiena výživy a předmětů běžného užívání

- Hyperbarická a letecká medicína

- Chirurgie

- Infekční lékařství

- Intenzivní medicína

- Intervenční kardiologie

- Intervenční radiologie

- Kardiochirurgie

- Kardiologie

- Klinická biochemie

- Klinická farmacie

- Klinická farmakologie

- Klinická logopedie

- Klinická onkologie

- Klinická osteologie

- Klinická stomatologie

- Klinická výživa a intenzivní metabolická péče

- Koloproktologie

- Korektivní dermatologie

- Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví

- Lékařská genetika

- Lékařská mikrobiologie

- Maxilofaciální chirurgie

- Medicína dlouhodobé péče

- Molekulární biologie

- Návykové nemoci

- Nefrologie

- Nelékařská povolání - ostatní

- Nemocniční lékárenství

- Neonatologie

- Neurochirurgie

- Neurologie

- Neuroradiologie

- Nukleární medicína

- Nutriční podpora

- Oftalmologie

- Onkogynekologie

- Onkochirurgie

- Onkologická farmacie

- Onkourologie

- Orální a maxilofaciální chirurgie

- Ortodoncie

- Ortopedická protetika

- Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

- Ošetřovatelství

- Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

- Paliativní medicína

- Patologie

- Pediatrie

- Perinatologie a fetomaternální medicína

- Plastická chirurgie

- Pneumologie a ftizeologie

- Popáleninová medicína

- Porodní asistence

- Posudkové lékařství