Průběh řízení

Řízení o udělení oprávnění vykonávat znaleckou činnost se zahajuje dnem podání žádosti o zápis do seznamu znal, tj. dnem, kdy tato žádost došla Ministerstvu spravedlnosti. Nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami (např. neobsahuje-li všechny povinné přílohy), žadatel bude vyzván k odstranění takových vad v přiměřené lhůtě.

Žádost o zápis do seznamu znalců se podává na předepsaném formuláři dostupném zde . V žádosti se uvede obor, odvětví a specializace, ve kterých chce žadatel vykonávat znaleckou činnost (seznam oborů, odvětví a specializací je k dispozici zde ).

Před samotným podáním žádosti musí žadatel vybrat obor, odvětví a specializaci, v nichž chce znaleckou činnost vykonávat. Obory a odvětví jsou stanoveny fixně a žadatel musí vždy vybrat jeden z vypsaných oborů a odvětví. Pokud však má žadatel za to, že ani jedna z vypsaných specializací v daném odvětví neodpovídá obsahu znalecké činnosti, kterou chce vykonávat, může se obrátit na Ministerstvo spravedlností se žádostí o vytvoření nové specializace. Tato žádost musí obsahovat odůvodnění, jehož náležitosti naleznete zde .

Splní-li žadatel podmínky pro výkon znalecké činnosti, včetně vykonání vstupní zkoušky znalce, Ministerstvo spravedlnosti zapíše takového žadatele do seznamu znalců do 10 pracovních dnů ode dne složení slibu. Oprávnění vykonávat znaleckou činnost vzniká zápisem do seznamu znalců. Rozhodnutí o zápisu do seznamu znalců se písemně nevyhotovuje, a tudíž nabývá právní moci zápisem znalce do seznamu znalců.

Po zápisu žadatele do seznamu znalců vydá Ministerstvo spravedlnosti žadateli průkaz znalce a potvrzení opravňující jej k objednávce a převzetí znalecké pečeti. Před vydáním průkazu vyžádá Ministerstvo spravedlnosti od žadatele jeho fotografii.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.