Obecné podmínky

Znaleckou kanceláří může být pouze obchodní korporace, která:

Znalecká činnost musí být vykonávána prostřednictvím alespoň dvou znalců oprávněných k výkonu znalecké činnosti ve stejném oboru, odvětví a specializaci, pro které si podala žádost o zápis do seznamu znalců znalecká kancelář.

Znalec může být zaměstnancem, společníkem nebo členem pouze jedné znalecké kanceláře; takový znalec není oprávněn vykonávat současně znaleckou činnost samostatně.

Jedná se o interně závazný dokument obsahující určité standardy při výkonu znalecké činnosti či činností souvisejících se znaleckou činností.

Jedná se zejména o technické vybavení nutné k výkonu znalecké činnosti, např. přístrojové vybavení laboratoří, měřící technika atd. Toto vybavení musí být dostatečně moderní a musí být ve stavu způsobilém pro jeho řádné fungování.

Podmínku bezúhonnosti nesplňuje osoba, která byla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem znalecké nebo podnikatelské činnosti, nehledí-li se na ni, jako by nebyla odsouzena.

Znalcem může být jen osoba, která nebyla v posledních 3 letech před podáním žádosti o zápis potrestána

  • pokutou ve výši nejméně 100000 Kč za přestupek podle § 39 odst. 1 písm. a) až c), e) až l) zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
  • pokutou ve výši nejméně 100000 Kč za přestupek podle § 40 odst. 1 písm. a) až g) tohoto zákona, ani
  • pokutou ve výši nejméně 100000 Kč za přestupek podle § 41 odst. 1 písm. a) až d) tohoto zákona,

nebo které v posledních 5 letech před podáním žádosti o zápis nebylo zrušeno oprávnění vykonávat znaleckou činnost podle § 14 odst. 1 písm. e).

Úpadek je upraven zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí. Dlužník je v úpadku, jestliže má (i) více věřitelů a (ii) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a (iii) tyto závazky není schopen plnit. O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

má kontaktní adresu na území České republiky v případě, že nemá sídlo na území České republiky