Znalecké specializace (část I.)

Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech stanoví povinnost znalců vykonávat znaleckou činnost pouze v oboru a odvětví a specializaci, pro které mají oprávnění. Nově tedy zákon explicitně stanoví třístupňovou strukturu znaleckého oprávnění, kde každý obor je tvořen skupinou odvětví a každé odvětví je tvořeno souborem specializací. Znalci si v rámci tohoto systému mohou buď zvolit jednu či několik dílčích specializací spadajících do určitého odvětví, anebo specializace nevolit a požádat o znalecké oprávnění k celému odvětví (tj. fakticky ke všem specializacím spadajícím do tohoto odvětví).

V době dříve účinného zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, úprava specializací nebyla pojata koncepčně, což mělo za následek roztříštěnost a nejednotnost zapisovaných specializací. Výjimkou tak nebyly případy, kdy obsahově stejné specializace byly u jednotlivých znalců formulovány různými způsoby, nebo případy, kdy jedinému znalci byla zapsána specializace natolik specifická, že výkon znalecké činnosti v takto specifické oblasti nebyl ze strany orgánů veřejné moci v praxi poptáván a taková specializace tedy byla fakticky samostatně nevyužitelná.

V souvislosti s účinností nové právní úpravy znalecké činnosti proto Ministerstvo spravedlnosti v rámci své koncepční a metodické činnosti vytváří quasi-uzavřený seznam znaleckých specializací, čímž dojde k systematickému sjednocení znaleckých oprávnění a standardizaci znalecké činnosti. Nová koncepce znaleckých oprávnění tak kromě zjednodušení vyhledávání znalců přinese také zvýšení právní jistoty stran rozsahu znaleckého oprávnění. Seznam je vytvářen ve spolupráci s významnými odbornými institucemi a odborníky z praxe. Tento seznam se může v budoucnu aktualizovat a rozšiřovat tak, aby odpovídal agilním potřebám znalecké praxe, přičemž k takovým změnám bude docházet výhradně na základě kvalifikovaného podnětu zdůvodňujícího potřebu zavedení navrhované specializace, a to na základě předchozí širší odborné diskuze.

V současné době jsou specializace zveřejněny v oboru Ekonomika, Expertíza písma, a to prostřednictvím znaleckého portálu https://znalci.justice.cz/ v sekci Obory, odvětví a specializace, k jehož průběžnému sledování si Vás Ministerstvo spravedlnosti dovoluje vyzvat. Prostřednictvím tohoto portálu budou specializace nadále průběžně zveřejňovány, o čemž vás budeme vždy informovat.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.