Obecné podmínky

Znaleckým ústavem může být ten, kdo:

Znaleckým ústavem může být:

 • vysoká škola nebo její součást
 • veřejná výzkumná instituce
 • státní podnik
 • ústav
 • organizační složka státu
 • vnitřní organizační jednotka organizační složky státu
 • jiná osoba veřejného práva

Vědeckovýzkumná činnost musí být vykonávána v příslušném oboru, odvětví a specializaci, a to po dobu 3 let bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o zápis do seznamu znalců.

 

Je-li žadatelem o zápis do seznamu znalců organizační složka státu nebo vnitřní organizační jednotka této složky, je tato podmínka splněna, pokud tato složka prokáže dostatečnou odbornost nezbytnou k výkonu znalecké činnosti s odbornou péčí v daném oboru a odvětví a případně specializaci jiným způsobem.

Znalecká činnost musí být vykonávána:

 • pomocí alespoň 1 znalce oprávněného k výkonu znalecké činnosti ve stejném oboru, odvětví a specializaci, pro které si podal žádost o zápis do seznamu znalců znalecký ústav, nebo
 • prostřednictvím osob zapojených do vědeckovýzkumné činnosti v příslušném oboru, odvětví, a specializaci

Je-li žadatelem o zápis do seznamu znalců organizační složka státu nebo vnitřní organizační jednotka této složky, je tato podmínka splněna, pokud bude tato složka vykonávat znaleckou činnost prostřednictvím osob ve služebním poměru, u kterých prokáže nezbytnou odbornost.

Jedná se zejména o technické vybavení nutné k výkonu znalecké činnosti, např. přístrojové vybavení laboratoří, měřící technika atd. Toto vybavení musí být dostatečně moderní a musí být ve stavu způsobilém pro jeho řádné fungování.

Jedná se o interně závazný dokument obsahující určité standardy při výkonu znalecké činnosti či činností souvisejících se znaleckou činností a zajišťující řádný výkon znalecké činnosti.

Znalecký ústav musí rovněž mít vnitřními předpisy stanoven postup, jak bude tento ústav brát na vědomí znalecké posudky v souladu s § 28 odst. 4 zákona o znalcích.

Podmínku bezúhonnosti nesplňuje osoba, která byla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem znalecké nebo podnikatelské činnosti, nehledí-li se na ni, jako by nebyla odsouzena.

Znalcem může být jen osoba, která nebyla v posledních 3 letech před podáním žádosti o zápis potrestána

 • pokutou ve výši nejméně 100000 Kč za přestupek podle § 39 odst. 1 písm. a) až c), e) až l) zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
 • pokutou ve výši nejméně 100000 Kč za přestupek podle § 40 odst. 1 písm. a) až g) tohoto zákona, ani
 • pokutou ve výši nejméně 100000 Kč za přestupek podle § 41 odst. 1 písm. a) až d) tohoto zákona,

nebo které v posledních 5 letech před podáním žádosti o zápis nebylo zrušeno oprávnění vykonávat znaleckou činnost podle § 14 odst. 1 písm. e).

Úpadek je upraven zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí. Dlužník je v úpadku, jestliže má (i) více věřitelů a (ii) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a (iii) tyto závazky není schopen plnit. O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

má kontaktní adresu na území České republiky v případě, že nemá sídlo na území České republiky