Průběh řízení

Řízení o udělení oprávnění vykonávat znaleckou činnost se zahajuje dnem podání žádosti o zápis do seznamu znalců, tj. dnem, kdy tato žádost došla Ministerstvu spravedlnosti. Nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami (např. neobsahuje-li všechny povinné přílohy), žadatel bude vyzván k odstranění takových vad v přiměřené lhůtě.

Žádost o zápis do seznamu znalců se podává na předepsaném formuláři dostupném zde . V žádosti se uvede obor, odvětví a specializace, ve kterých chce žadatel vykonávat znaleckou činnost (seznam oborů, odvětví a specializací je k dispozici zde).

Splní-li žadatel podmínky pro výkon znalecké činnosti, Ministerstvo spravedlnosti zapíše takového žadatele do seznamu znalců do 10 pracovních dnů ode dne jejich splnění. Oprávnění vykonávat znaleckou činnost vzniká zápisem do seznamu znalců. Rozhodnutí o zápisu do seznamu znalců se písemně nevyhotovuje, a tudíž nabývá právní moci zápisem znalce do seznamu znalců.

Po zápisu žadatele do seznamu znalců vydá Ministerstvo spravedlnosti žadateli potvrzení opravňující jej k objednávce a převzetí znalecké pečeti.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.