Zprovoznění elektronické evidence znaleckých posudků

Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) zprovoznilo elektronickou evidenci znaleckých posudků, která nahrazuje znalecký deník podle předchozí právní úpravy. Elektronická evidence je informační systém veřejné správy a je vedena způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1. Přechodné období do 30. 6. 2023

 • Povinnost zapisovat znalecké posudky do elektronické evidence je znalcům, znaleckým kancelářím a znaleckým ústavům (dále společně jen „znalci“) uložena v § 29 odst. 2 zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „znalecký zákon“).
 • Ministerstvo si je vědomo skutečnosti, že provádění zápisů do centrální elektronické evidence představuje pro znalce podstatnou změnu dosavadní praxe. Přes své mnohé výhody bude evidence zejména v počátečním období vyžadovat, aby si uživatelé osvojili práci s novou elektronickou aplikací jak po stránce technické, tak obsahové.
 • V souladu s principy dobré správy a za účelem zajištění plynulého přestupu do prostředí elektronické evidence se proto ministerstvo z pozice orgánu dohledu nad výkonem znalecké činnosti rozhodlo v souvislosti se spuštěním evidence uplatňovat zvláštní dohledový režim v podobě tzv. přechodného období.

V průběhu přechodného období do 30. 6. 2023:

 • pro znalce bude v plném rozsahu platit zákonná povinnost zapisovat znalecké posudky do evidence posudků a uvádět evidencí přidělené číslo položky do znalecké doložky (§ 28 odst. 7 znaleckého zákona);
 • ministerstvo upustí od výkonu dohledových pravomocí, tzn. nebude postihovat zjištěná pochybení a nedostatky při provádění zápisů do evidence posudků; 
 • ministerstvo se zaměří na preventivní působení vůči dohlíženým subjektům ve formě metodické činnosti a podpory znalců při práci s elektronickou aplikací.
 • Stanovená doba přechodného období, tj. od 14. 11. 2022 (kdy došlo k technickému nasazení aplikace) do 30. 6. 2023 je podle názoru ministerstva dostatečná k tomu, aby poskytla příležitost k získání zkušeností s prováděním zápisů bez obavy z případného postihu i znalcům s nižší frekvencí znalecké činnosti.
 • Zavedením přechodného období ministerstvo vytváří optimální podmínky pro adaptaci na novou podobu evidování znaleckých posudků a pro zodpovědný přístup k plnění evidenční povinnosti ze strany znalců.   

2. Přístup do elektronické evidence znaleckých posudků

 • Přístup do evidence je umožněn prostřednictvím webové stránky Seznamy znalců, tlumočníků a překladatelů na adrese https://seznat.justice.cz/. V pravém horním rohu je nutno stisknout tlačítko „Přihlásit“.

Přihlášení do evidence je možné:

a) pomocí poskytovatele ISDS (datové schránky znalce), nebo

b) pomocí identity občana (info.identitaobcana.cz), nebo

c) pomocí katalogu autentizačních a autorizačních služeb (CzechPoint).

 • https://znalci.justice.cz/ v sekci Znalci, záložka Aktuality (viz aktuality: Zřízení datových schránek pro znalce I. a II.; Výzva a Opakovaná výzva k přihlášení do datových schránek).
 • Pro práci s elektronickou evidencí je nezbytné používat webové prohlížeče Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari. Naopak Internet Explorer již nelze používat z důvodu ztráty podpory.

3. Které znalecké posudky ne/zapsat do elektronické evidence

 • Do evidence znalci nezapisují znalecké posudky již zpracované (podané) v roce 2022, znalecké posudky zpracované (podané) v roce 2021, ani znalecké posudky zpracované (podané) v letech předcházejících.
 • Výjimkou ze shora uvedeného pravidla jsou znalecké posudky zpracované (podané) v roce 2022, u nichž dosud nedošlo k úhradě znalečného orgánem veřejné moci. Takové znalecké posudky lze (za účelem získání zkušeností s prováděním zápisů) do evidence zapsat.
 • Do evidence znalci povinně zapisují všechny zadané dosud nezpracované (nepodané) znalecké posudky, a to včetně zadaných, avšak dosud nezpracovaných (nepodaných) znaleckých posudků v roce 2022.
 • Do evidence není dovoleno zapisovat fiktivní (cvičné) znalecké posudky. Evidence ani v průběhu přechodného období neslouží jako testovací prostředí.

4. Obecné informace k zápisům do elektronické evidence

 • Údaje zapsané do evidence nejsou veřejně přístupné. K údajům má přístup pouze konkrétní znalec a ministerstvo. Dále do evidence mohou nahlížet jen orgány veřejné moci, a to v nezbytném rozsahu a zpravidla na žádost. Veřejně přístupné jsou pouze dva evidenční údaje zobrazené na profilu znalce v Seznamu znalců: celkový počet zpracovaných znaleckých posudků v jednotlivých letech a celkový počet zadaných, dosud nezpracovaných znaleckých posudků.
 • Evidence automaticky přiděluje každému znaleckému posudku tzv. číslo položky, tj. číslo, pod kterým je znalecký posudek v evidenci zapsán. Čísla položky tvoří jednotnou číselnou řadu platnou pro všechny znalecké posudky zapsané do evidence. Pro vlastní administrativní potřebu (např. vlastní číslování) může znalec zadat libovolné označení znaleckého posudku do nepovinného pole „Označení“.
 • Číselná řada čísel položky znaleckých posudků zapisovaných v roce 2022 má předčíslí 010. Důvodem tohoto mimořádného opatření je nutnost jednoznačně odlišit čísla posudků zapsaných v roce 2022 v evidenci od čísel znaleckých posudků, kterými své posudky dosud zpracované v roce 2022 označili znalci podle vlastních znaleckých deníků.
 • Zápis znaleckého posudku (pomocí tlačítka „Přidat“ na horní liště) se provádí postupně: nejprve se zapisují základní povinné údaje (např. předmět posudku, den zadání, zadavatel atd.). Další údaje (např. den podání, den úhrady znalečného) se zapisují následně. Znalec je povinen údaje zapisovat do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, k níž se povinnost zápisu váže (např. ode dne zadání posudku, ode dne podání posudku, ode dne úhrady znalečného).
 • Již zapsané údaje o znaleckém posudku lze (s určitými výjimkami) v evidenci upravovat a doplňovat pomocí funkce „Editovat“.

5. Nápověda, dotazy, hlášení technických závad

 • Před zahájením práce s evidencí je nezbytné seznámit se s právní úpravou evidence ve znaleckém zákoně (§ 29) a ve vyhlášce č. 503/2020 Sb. (příloha č. 2 této vyhlášky).
 • Pro práci s evidencí je pro uživatele připravena nápověda – viz tlačítko „Nápověda“ v pravém horním rohu evidence.
 • V případě výskytu dotazů a technických obtíží při práci s evidencí je k dispozici kontaktní formulář – viz spodní černá lišta evidence (https://znalci.justice.cz/seznat-kontakt/).
 • Ministerstvo je připraveno vypracovat v průběhu přechodného období další podpůrné materiály a pomůcky, v nichž bude reagovat na avizované aplikační a výkladové problémy týkající se provozu evidence znaleckých posudků. Uspořádá také prezenční i on-line vzdělávací semináře zaměřené na práci s evidencí. Termíny seminářů budou uveřejněny na znaleckém portálu.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.