Studijní materiály k přípravě na obecnou část vstupní zkoušky

Ministerstvo spravedlnosti pro žadatele o vykonání obecné části vstupní zkoušky připravilo studijní materiál, který je k dispozici v sekci Znalci pod záložkou Zkoušky -> Obecná část -> Co je obsahem zkoušky? (přímý odkaz https://znalci.justice.cz/zkousky-1/obecna-zkouska-co-je-obsahem-zkousky/).

Materiál byl připraven s ohledem na to, že se v případě obecné části vstupní zkoušky znalců jedná o novou povinnost zavedenou zákonem č. 254/2019 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2021. Dokument obsahuje shrnutí látky, která bude obsahem obecné části vstupní zkoušky znalců.