Termín Čas Místo konání Zkouška Výsledky Poznámka
26. 08. 2026 10:00 Praha - Justiční areál Na Míčánkách obecná
nejsou k dispozici Na termín zve ministerstvo
21. 08. 2025 10:00 Krajský soud v Ostravě - pobočka Olomouc obecná
nejsou k dispozici Na termín zve ministerstvo
19. 08. 2025 10:00 Kroměříž - Justiční akademie obecná
nejsou k dispozici Na termín zve ministerstvo
29. 07. 2025 10:00 Kroměříž - Justiční akademie obecná
nejsou k dispozici Na termín zve ministerstvo
22. 07. 2025 10:00 Praha - Justiční areál Na Míčánkách obecná
nejsou k dispozici Na termín zve ministerstvo
24. 06. 2025 10:00 Praha - Justiční areál Na Míčánkách obecná
nejsou k dispozici Na termín zve ministerstvo

Aktuality

18.09.2023

V souvislosti s postupným zveřejňováním (dalších) termínů konání zvláštní části vstupní zkoušky znalce pro jednotlivé obory a odvětví ministerstvo zaznamenalo zvýšené množství dotazů týkajících se možnosti účasti veřejnosti.

Podle § 14 odst. 3 vyhlášky č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti (dále jen „ZnalV“), je zvláštní část vstupní zkoušky veřejná. Za účelem zajištění řádného průběhu ústního pohovoru však předseda zkušební komise a za jeho nepřítomnosti jím pověřený člen zkušební komise může přijmout přiměřená opatření, zejména může v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 písm. a) ZnalV omezit počet osob z řad veřejnosti.

S ohledem na výše uvedené je z kapacitních důvodů zkušební místnosti veřejnosti doporučena registrace prostřednictvím datové schránky (ID DS: kq4aawz) nebo emailu (emailová adresa: posta@msp.justice.cz).

17.01.2022

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním obecné části vstupní zkoušky znalce dne 18. 1. 2022 a dne 20. 1. 2022 informovat uchazeče, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. prosince 2021, č. j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 14. 1. 2022, č. j. MZDR 1518/2022-1/MIN/KAN, účinného ode dne 17. 1. 2022 byly stanoveny podmínky pro konání vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě tak, že všechny osoby účastnící se zkoušky musí v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, splňovat jednu z následujících podmínek:

(1) absolvovat RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle 72 hodin před konáním zkoušky, jde‑li o

 1. osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci [tato skutečnost se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), nebo lékařským potvrzením]; nebo
 2. osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud
  i. od dokončeného očkovacího schématu neuplynula doba 14 dnů, nebo
  ii. v případě dvoudávkového schématu jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky; nebo

(2) předložit certifikát o provedeném očkování, přičemž očkování bylo ukončeno (tj. byla aplikovaná druhá dávka v případě dvoudávkového schématu, resp. aplikovaná dávka
u jednodávkového schématu
nejméně 14 dní před konáním zkouškynebo

(3) prokázat prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, přičemž již uplynula doba nařízené izolace a od prvního pozitivního antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Na oba výše uvedené termíny zkoušek nebylo Ministerstvem spravedlnosti pozváno tolik účastníků, aby celkový počet osob přítomných v jeden čas na jenom místě přesáhl 20 osob, tudíž bude umožněno vykonání zkoušky i osobám, které případně nesplňují ani jednu z výše uvedených podmínek, nicméně důrazně doporučujeme, aby uchazeči výše uvedené podmínky splňovali.

Ministerstvo spravedlnosti si rovněž dovoluje informovat uchazeče, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 10. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN, byla stanovena povinnost všem osobám účastnícím se vzdělávacích akcí
a zkoušek v prezenční formě používat po celou dobu trvání zkoušky ochranný prostředek dýchacích cest (tj. nosu i úst) kterým je respirátor nebo obdobný prostředek podle tohoto mimořádného opatření.

Chápeme, že současná situace je zejména pro uchazeče o zkoušku nekomfortní.
V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 212.

06.12.2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním obecné části vstupní zkoušky znalce dne 7. 12. 2021 informovat uchazeče, že usnesením vlády České republiky ze dne 25. listopadu 2021 č. 1066 o přijetí krizového opatření byly stanoveny podmínky pro konání vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě tak, že všechny osoby účastnící se zkoušky musí splňovat jednu z následujících podmínek:

(1) absolvovat RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle 72 hodin před konáním zkoušky, jde‑li o

 1. osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci [tato skutečnost se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), nebo lékařským potvrzením]; nebo
 2. osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud
  i. od dokončeného očkovacího schématu neuplynula doba 14 dnů, nebo
  ii. v případě dvoudávkového schématu jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky; nebo

(2) předložit certifikát o provedeném očkování, přičemž očkování bylo ukončeno (tj. byla aplikovaná druhá dávka v případě dvoudávkového schématu, resp. aplikovaná dávka u jednodávkového schématu) nejméně 14 dní před konáním zkouškynebo

(3) prokázat prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, přičemž již uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Zároveň prosíme všechny zúčastněné, aby s pochopením přijali informaci, že v souladu s tímto krizovým opatřením je Ministerstvo spravedlnosti povinno při vstupu uchazečů o vykonání zkoušky do zkušebních místností splnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek kontrolovat a uchazeči jsou povinni splnění takovéto podmínky prokázat. V případě, že uchazeč splnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek neprokáže, nebude mít Ministerstvo spravedlnosti jinou možnost, než aplikovat čl. II bod 13. písm. c) tohoto mimořádného opatření, dle kterého se Ministerstvu spravedlnosti zakazuje, aby uchazeči, který neprokáže splnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek, umožnilo vstup do zkušební místnosti.

Ministerstvo spravedlnosti si rovněž dovoluje informovat uchazeče, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 10. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN, byla stanovena povinnost všem osobám účastnícím se vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě používat po celou dobu trvání zkoušky ochranný prostředek dýchacích cest (tj. nosu i úst) kterým je respirátor nebo obdobný prostředek podle tohoto mimořádného opatření.

Chápeme, že současná situace je zejména pro uchazeče o zkoušku nekomfortní. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 212.

06.12.2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním obecné části vstupní zkoušky znalce dne 7. 12. 2021 informovat uchazeče o zápis do seznamu znalců že vzhledem k vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády České republiky ze dne 25. listopadu 2021 č. 1065 a vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a mimořádným opatřením vlády a Ministerstva zdravotnictví bude současná situace obecně akceptována jako vážný či zvláštního zřetele hodný důvod neúčasti.

Dovolujeme si připomenout, že omluvu z termínu zkoušky je třeba Ministerstvu spravedlnosti zaslat písemně nejpozději v den konání zkoušky. Do 5 dnů ode dne konání zkoušky je pak třeba ministerstvo požádat o umožnění jejího konání v jiném nebo jiném náhradním termínu. K žádosti je třeba přiložit doklad o zaplacení příslušného poplatku (5 000 Kč v případě žádosti o jiný termín a 10 000 Kč v případě žádosti o jiný náhradní termín).

Prosíme všechny žadatele, aby s pochopením přijali informaci, že v průběhu obecné části vstupní zkoušky znalce bude třeba dodržovat mimořádná protiepidemická opatření platná v době konání zkoušky. O těchto informuje ministerstvo prostřednictvím svých webových stránek zpravidla týden před konáním zkoušky.

Chápeme, že současná situace je zejména pro žadatele o zkoušku nekomfortní. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 212.

01.11.2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním vstupní zkoušky znalce dne 4. a 10. 11. 2021 informovat uchazeče, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 9. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN, které je účinné od 30. 9. 2021 do odvolání, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 10. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-26/MIN/KAN, byly stanoveny podmínky pro konání vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě tak, že všechny osoby účastnící se zkoušky musí splňovat jednu z následujících podmínek:

(1) absolvovat RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle 72 hodin před konáním zkoušky, nebo

(2) absolvovat antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovníknejdéle 24 hodin před konáním zkoušky, nebo

(3) předložit certifikát o provedeném očkování, přičemž očkování bylo ukončeno (tj. byla aplikovaná druhá dávka v případě dvoudávkového schématu, resp. aplikovaná dávka u jednodávkového schématu) nejméně 14 dní před konáním zkouškynebo

(4) prokázat prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, přičemž již uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

(5) podstoupit rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování s negativním výsledkem v místě konání zkoušky; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

Zároveň prosíme všechny zúčastněné, aby s pochopením přijali informaci, že v souladu s tímto mimořádným opatřením je Ministerstvo spravedlnosti povinno při vstupu uchazečů o vykonání zkoušky do zkušebních místností splnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek kontrolovat a uchazeči jsou povinni splnění takovéto podmínky prokázat. V případě, že uchazeč splnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek neprokáže, nebude mít Ministerstvo spravedlnosti jinou možnost, než aplikovat čl. I bod. 12 písm. d) tohoto mimořádného opatření, dle kterého se Ministerstvu spravedlnosti zakazuje, aby uchazeči, který neprokáže splnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek, umožnilo vstup do zkušební místnosti.

Ministerstvo spravedlnosti si rovněž dovoluje informovat uchazeče, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 27. 10. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN, byla stanovena povinnost všem osobám účastnícím se vzdělávacích akcí
a zkoušek v prezenční formě používat po celou dobu trvání zkoušky ochranný prostředek dýchacích cest (tj. nosu i úst), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek podle tohoto mimořádného opatření.

Chápeme, že současná situace je zejména pro uchazeče o zkoušku nekomfortní. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 141.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.