Jak podat žádost?

Předpoklady pro umožnění vykonání zkoušky

Podá-li žadatel žádost o zápis do seznamu znalců, ministerstvo mu umožní vykonat vstupní zkoušku, pokud:

 • je bezúhonný [§ 5 odst. 1 písm. b)]
 • odpovídající materiálně technické zázemí a přístrojové vybavení, které dává záruku řádného výkonu znalecké činnosti [§ 5 odst. 1 písm. c)]
 • je plně svéprávný [§ 5 odst. 1 písm. d)]
 • nebyl v posledních 3 letech před podáním žádosti o zápis potrestán pokutou ve výši nejméně 100000 Kč za přestupek podle § 39 odst. 1 písm. a) až c), e) až l), pokutou ve výši nejméně 100000 Kč za přestupek podle § 40 odst. 1 písm. a) až g), ani pokutou ve výši nejméně 100000 Kč za přestupek podle § 41 odst. 1 písm. a) až d), nebo které v posledních 5 letech před podáním žádosti o zápis nebylo zrušeno oprávnění vykonávat znaleckou činnost podle § 14 odst. 1 písm. e) [§ 5 odst. 1 písm. e)]
 • není na základě pravomocného rozhodnutí soudu v úpadku [§ 5 odst. 1 písm. f)]
 • kontaktní adresu na území České republiky v případě, že nemá sídlo nebo místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle druhu pobytu cizince na území České republiky [§ 5 odst. 1 písm. g)]
 • uhradí poplatek za umožnění vykonání vstupní zkoušky (§ 10 odst. 3)
 • a je odborně způsobilý k výkonu znalecké činnosti v daném oboru a odvětví a případně specializaci, pro které má být zapsán [§ 5 odst. 1 písm. a)]

Za odborně způsobilou se považuje osoba, která získala:

 • vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zaměřené na daný obor a dané odvětví nejméně v magisterském studijním programu, pokud je lze získat, jinak nejvyšší možné dosažitelné vzdělání zaměřené na daný obor a dané odvětví [§ 8 odst. 1 písm. a)]
 • 5 let aktivní odborné praxe zaměřené na daný obor a dané odvětví [§ 8 odst. 1 písm. b)]
 • jiné osvědčení o odborné způsobilosti zaměřené na daný obor a dané odvětví, nebo absolvovala specializační studium zaměřené na daný obor a dané odvětví, pokud je to nezbytné k výkonu znalecké činnosti s odbornou péčí [§ 8 odst. 1 písm. c)]
 • osvědčení o odborné způsobilosti vydané příslušnou komorou zřízenou ze zákona, jde-li o znalecké odvětví v odbornostech, ve kterých o odbornost a etiku výkonu povolání dbá profesní komora zřízená zákonem [§ 8 odst. 1 písm. d)]

Poplatek

Poplatek vždy plaťte až na výzvu ministerstva.

Za obecnou část vstupní zkoušky činí poplatek 3 000 Kč, za zvláštní část vstupní zkoušky pak 5 000 Kč (§ 10 odst. 3).

Pokud žadatel některou část vstupní zkoušky nesplnil, je poplatek za opakování totožný, tedy za opakování obecné části vstupní zkoušky činí 3 000 Kč a za opakování zvláštní části činí 5 000 Kč (§ 10 odst. 4).

Pokud se žadatel nedostaví v řádném termínu, na nějž byl pozván, avšak svou neúčast řádně a včas omluví a požádá o stanovení jiného termínu, činí poplatek 5 000 Kč (§ 10 odst. 6).

Pokud se žadatel nedostaví v jiném termínu, jenž mu byl stanoven, avšak svou neúčast řádně a včas omluví a požádá o stanovení jiného náhradního termínu, činí poplatek 10 000 Kč (§ 10 odst. 7).

Číslo účtu vyhrazeného Ministerstvem spravedlnosti k zaplacení poplatku je 19-5120001/0710, jako variabilní symbol uvede žadatel své IČO a nemá-li jej, pak rodné číslo a jako specifický symbol žadatel uvede č. 222.

Lhůta pro pozvání ke zkoušce

Ministerstvo žadatele pozve k vykonání obecné části vstupní zkoušky do 6 měsíců ode dne doručení (úplné) žádosti o zápis do seznamu znalců, tedy té žádosti, kterou splní Předpoklady pro umožnění vykonání zkoušky (viz výše).

Ministerstvo písemně – prostřednictvím pozvánky – oznámí žadateli den, čas a místo konání příslušné části vstupní zkoušky.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.