Jak podat žádost?

Druhy žadatelů

I. Žadatel, který je v den podání žádosti znalcem jmenovaným podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích
a tlumočnících, účinného do 31. 12. 2020

Podá-li takovýto žadatel žádost o zápis do seznamu znalců před uplynutím 5letého přechodného období, tedy do 1. 1. 2026, považuje se zvláštní část zkoušky za splněnou (§ 46 odst. 3).

II. Žadatel, který ke dni podání žádosti není znalcem.

Tento žadatel má povinnost vykonat obecnou i zvláštní část vstupní zkoušky.

Předpoklady pro umožnění vykonání zvláštní části zkoušky

I. Podání žádosti o zápis do seznamu znalců.

II. Splnění obecné části vstupní zkoušky, nepovažuje-li se za splněnou.

Poplatek

Za zvláštní část vstupní zkoušky činí poplatek 5 000 Kč (§ 10 odst. 3).

Pokud žadatel nesplnil zvláštní část vstupní zkoušky, je poplatek za její opakování totožný, tedy  5 000 Kč (§ 10 odst. 4).

Pokud se žadatel nedostaví v řádném termínu, na nějž byl pozván, avšak svou neúčast řádně a včas omluví a požádá o stanovení jiného termínu, činí poplatek 5 000 Kč (§ 10 odst. 6).

Pokud se žadatel nedostaví v jiném termínu, jenž mu byl stanoven, avšak svou neúčast řádně a včas omluví a požádá o stanovení jiného náhradního termínu, činí poplatek 10 000 Kč (§ 10 odst. 7).

Číslo účtu vyhrazeného Ministerstvem spravedlnosti k zaplacení poplatku je 19-5120001/0710, jako variabilní symbol uvede žadatel své IČO a nemá-li jej pak rodné číslo a jako specifický symbol žadatel uvede č. 222.

Lhůta pro pozvání ke zkoušce

Ministerstvo žadatele pozve k vykonání zvláštní části vstupní zkoušky nejdříve 30 dnů ode dne úspěšného složení obecné části vstupní zkoušky. Předpokladem pro to je, že žadatel má ministerstvem odsouhlasené (posouzené) zadání zkušebního znaleckého posudku. Tento posudek je žadatel povinen odevzdat do 30 dnů od vyrozumění o schválení (posouzení) zadání, a před konání zvláštní části vstupní zkoušky.

Ministerstvo písemně – prostřednictvím pozvánky – oznámí žadateli den, čas a místo konání zvláštní části vstupní zkoušky.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.