Nahlašování změn

Oznamovací povinnost znalce vůči Ministerstvu spravedlnosti:

A) Změnu ve skutečnostech, které jsou podmínkou výkonu znalecké činnosti, je znalec povinen oznámit Ministerstvu spravedlnosti nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. (§ 11 odst. 5 ZZKÚ)

  • podmínky pro výkon znalecké činnosti znalce jsou uvedeny v § 5 ZZKÚ;
  • podmínky pro výkon znalecké činnosti znalecké kanceláře jsou uvedeny v § 6 ZZKÚ;
  • podmínky pro výkon znalecké činnosti znaleckého ústavu jsou uvedeny v § 7 ZZKÚ

B) Skutečnosti, které mohou vést k pozastavení nebo zániku znaleckého oprávnění, je znalec povinen oznámit Ministerstvu spravedlnosti neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne, kdy rozhodná skutečnost nastala. (§ 24 ZZKÚ)

  • skutečnosti, které mohou vést k pozastavení znaleckého oprávnění, jsou uvedeny v § 13 ZZKÚ;
  • skutečnosti, které mohou vést k zániku znaleckého oprávnění, jsou uvedeny v § 14 ZZKÚ

C) Změnu údajů zapisovaných do seznamu znalců je znalec povinen oznámit Ministerstvu spravedlnosti do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo; zároveň je povinen k oznámení přiložit doklad osvědčující danou změnu, pokud nejde o změny již zapsané v základních registrech, veřejném rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, případně v informačním systému cizinců. (§ 16 odst. 5 a 6 ZZKÚ)

  • údaje zapisované do seznamu znalců jsou uvedeny v § 16 ZZKÚ

Oznamovací povinnost znalce vůči zadavateli posudku:

A) Jakmile se znalec dozví o skutečnosti, pro kterou nesmí provést znalecký úkon, oznámí ji bezodkladně zadavateli. (§ 18 odst. 2 ZZKÚ)

  • znalec nesmí provést znalecký úkon, jestliže lze mít důvodnou pochybnost o jeho nepodjatosti pro jeho poměr k věci, účastníkovi řízení nebo jeho zástupci, zadavateli, orgánu veřejné moci, který znalecký posudek zadal nebo provádí řízení nebo při jiném postupu správního orgánu, kde má být znalecký posudek použit (§ 18 odst. 1 ZZKÚ)

B) V případě pozastavení oprávnění k výkonu znalecké činnosti:

  • znalec bezodkladně informuje o pozastavení všechny své zadavatele dosud nerozpracovaných znaleckých posudků (§ 13 odst. 4 ZZKÚ)
  • znalec bezodkladně informuje o pozastavení zadavatele rozpracovaných posudků, pokud v rozhodnutí o pozastavení je uvedeno, že dokončení rozpracovaných posudků je v rozporu s důvodem pozastavení (§ 13 odst. 4 ZZKÚ)

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.