Vedení evidence znaleckých posudků

Evidence posudků

  • je informační systém veřejné správy
  • je vedena způsobem umožňujícím dálkový přístup
  • nahrazuje povinnost vést znalecký deník
  • obsahuje převážně neveřejné údaje o jednotlivých znaleckých posudcích zpracovávaných znalcem
  • obsahuje veřejné údaje o celkovém počtu znaleckých posudků zpracovaných znalcem v jednotlivých letech a o celkovém počtu zadaných, dosud znalcem nezpracovaných znaleckých posudků
  • je spravována Ministerstvem spravedlnosti

Znalec je povinen zapsat do evidence posudků

do 5 pracovních dnů* ode dne zadání znaleckého posudku, případně ode dne, kdy nastala skutečnost, ke které se povinnost zápisu váže, následující údaje: (§ 29 odst. 3 ZZKÚ)

a) den zadání znaleckého posudku;

b) den podání, případně den vysvětlení nebo doplnění znaleckého posudku;

c) předmět znaleckého posudku;

d) obor a odvětví, případně specializaci, ve kterých má být podán znalecký posudek;

e) označení zadavatele znaleckého posudku;

f) označení znalce a osob, které se podílely na zpracování znaleckého posudku;

g) termín pro vyhotovení znaleckého posudku;

h) příslušné jednací číslo orgánu veřejné moci; a

i) údaj o vyúčtovaném a přiznaném znalečném.

Shora uvedené údaje jsou neveřejné.

* Lhůta 5 dnů se váže ke každému jednotlivému výše uvedenému údaji. Počítána je od okamžiku, kdy znalec každý jednotlivý údaj zná (nastala rozhodná skutečnost a s touto je seznámen). 

Další údaje vedené Ministerstvem spravedlnosti v evidenci posudků pro každého znalce: (§ 29 odst. 4 ZZKÚ)

a)celkový počet zpracovaných znaleckých posudků zadaných orgány veřejné moci v jednotlivých letech;

b)celkový počet zpracovaných znaleckých posudků zadaných ostatními zadavateli v jednotlivých letech;

c)celkový počet zpracovaných znaleckých posudků v jednotlivých letech;

d)počet zadaných, dosud nezpracovaných znaleckých posudků zadaných orgány veřejné moci;

e)počet zadaných, dosud nezpracovaných znaleckých posudků zadaných ostatními zadavateli;

f)celkový počet zadaných, dosud nezpracovaných znaleckých posudků.

Shora uvedené údaje jsou neveřejné s výjimkou údajů pod písmenem c) a f), které jsou veřejné.

Podrobnosti o způsobu vedení evidence posudků stanoví vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení ZZKÚ.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.