Pojištění

Znalec musí být pojištěn pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti po celou dobu výkonu znalecké činnosti tak, aby výše limitu pojistného plnění byla úměrná možným újmám, které lze v rozumné míře předpokládat. (§ 22 odst. 1 ZZKÚ):

Podle § 38 vyhlášky č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti, činí minimální limit pojistného plnění pro znalce 1 000 000 Kč a pro znaleckou kancelář a znalecký ústav 5 000 000 Kč. Minimální limity pojistného plnění jsou stanoveny pro všechny obory a odvětví.

Vyhláškou stanovené limity představují minimální hranici pojistného plnění. Při sjednávání pojištění je nezbytné zohlednit rizikovost konkrétního oboru, odvětví a specializace a současně i předpokládaný rozsah vykonávané znalecké činnosti.

Minimální limit pojistného plnění se vztahuje na 1 pojistnou událost.

Celkový roční limit pojistného plnění je věcí smluvních stran pojistné smlouvy a jeho výše není předmětem dohledu ze strany dohledového orgánu.

Působí-li  znalec, znalecká kancelář a znalecký ústav ve více oborech, platí i zde minimální limit pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč, respektive 5 000 000 Kč. Znalec, znalecká kancelář a znalecký ústav však zároveň musí dbát na to, aby výše limitu pojistného plnění byla úměrná možným újmám, které lze v rozumné míře předpokládat.

Povinnost být pojištěn nemá: (§ 22 odst. 1 a 2 ZZKÚ)

(a) znalec, který vykonává znaleckou činnost jako zaměstnanec, společník nebo člen znalecké kanceláře,
(b) znalecký ústav podle § 7 odst. 2 ZZKÚ,
(c) osoba vykonávající jednorázově znaleckou činnost podle § 26 ZZKÚ.

Znalec je povinen předložit Ministerstvu spravedlnosti doklad o uzavřeném pojištění pro případ odpovědnosti za újmu v těchto lhůtách (§ 22 odst. 4 ZZKÚ):

(a) do 60 pracovních dnů ode dne zápisu do seznamu znalců,
(b) do konce kalendářního roku, který předchází roku, na nějž se pojištění vztahuje,
(c) do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke změně, která zakládá povinnost změny pojištění,
(d) do 1 týdne ode dne, kdy o to Ministerstvo spravedlnosti požádá.

Znalci jmenovaní podle zákona č. 36/1967 Sb., jimž dne 1. 1. 2021 vznikne dočasné znalecké oprávnění podle přechodných ustanovení ZZKÚ, musí mít povinné pojištění odpovědnosti již od 1. 1. 2021 a budou povinni předložit Ministerstvu spravedlnosti doklad o takto uzavřeném pojištění nejpozději do 26. 3. 2021 (tj. do 60 pracovních dnů po datu 1. 1. 2021). Poté, co tito znalci složí obecnou část vstupní zkoušky, splní další podmínky a získají nové znalecké oprávnění podle ZZKÚ, budou povinni opět předložit doklad o pojištění, a to do 60 pracovních dnů ode dne nového zápisu do seznamu znalců.

V případě, že se pojistné období (oproti předpokladu, z něhož vychází  § 22 odst. 4 písm. (b) ZZKÚ) neshoduje s rokem kalendářním, musí znalec dbát na to, aby Ministerstvu spravedlnosti vždy před koncem doloženého pojistného období předložil doklad o uzavřeném pojištění na pojistné období následující, a to podle okolností kdykoliv v průběhu kalendářního roku.

Doložení dokladu o pojištění je jednou z podmínek pro trvání oprávnění k výkonu znalecké činnosti. Nesplnění této povinnosti může vést ke zrušení znaleckého oprávnění (§ 14 odst. 1 písm. b) ZZKÚ).

Dokladem o uzavřeném pojištění ve smyslu § 22 odst. 4 ZZKÚ je primárně pojistná smlouva. Může jím být také pojistka, případně tzv. pojistný certifikát, za podmínky, že tyto doklady dostatečným způsobem potvrzují požadovaný rozsah, dobu trvání a platnost sjednaného pojištění. Z dokladu o uzavřeném pojištění musí výslovně vyplývat, že sjednané pojištění se vztahuje na újmu způsobenou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti. Nepostačuje tedy například doklad osvědčující pojištění podnikatelské činnosti, bez konkretizace, že se jedná o pojištění výkonu znalecké činnosti.

V dokladu o uzavřeném pojištění musí rovněž být uvedeno pojistné období. Tento údaj umožňuje dohledovému orgánu zjistit období, pro které je povinnost pojištění splněna. Nelze proto akceptovat doklad, v němž je uveden například pouze počátek sjednaného pojištění nebo údaj o tom, že pojistná smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, případně na dobu určitou s automatickou prolongací.

Je-li v pojistné smlouvě sjednáno, že k uzavření pojištění dochází až zaplacením prvního pojistného, je nezbytné předložit spolu s pojistnou smlouvou také doklad o úhradě pojistného, případně potvrzení pojišťovny, že pojistná smlouva byla skutečně uzavřena.

Spojení pojištění znalce s jiným typem pojištění profesní odpovědnosti (např. autorizovaných inženýrů nebo odhadců majetku) do jedné pojistné smlouvy je možné. V takovém případě je však třeba zajistit, aby alespoň minimální zákonný limit pojistného plnění podle vyhlášky č. 503/2020 Sb. byl pojistné smlouvě výslovně sjednán samostatně (např. jako tzv. sublimit pojistného plnění) pro výkon znalecké činnosti.

Doklad o uzavřeném pojištění musí být vystaven pojišťovnou, nikoliv třetím subjektem (například pojišťovacím makléřem, profesní komorou aj.)

Způsob zasílání dokladu o uzavřeném pojištění:

Doklad o uzavřeném pojištění lze zaslat Ministerstvu spravedlnosti ve formě prosté kopie s průvodním dopisem poštou na adresu Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, nebo jako sken ve formátu PDF, a to prostřednictvím e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem na adresu oins@msp.justice.cz, případně do datové schránky Ministerstva spravedlnosti (ID DS: kq4aawz). Věcně příslušným útvarem je odbor insolvenční a soudních znalců.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.