Aktuality

11.08.2022

Novela vyhlášky č. 504/2020 Sb., o znalečném

Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh novely vyhlášky č. 504/2020 Sb., o znalečném a návrh novely vyhlášky č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele. Oba návrhy pan ministr dne 29. 7. 2022 předložil do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím elektronické knihovny eKLEP, která je veřejnosti zpřístupněna na VeKLEP (Nejnovější materiály v připomínkovém [...]

Celý článek
01.07.2022

Upozornění k novému seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů – kontrola zapsaných údajů

Ministerstvo spravedlnosti spustilo dne 27. 6. 2022 nový seznam znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů. V návaznosti na migraci dat z původního seznamu do nového seznamu ministerstvo žádá znalce, znalecké kanceláře a znalecké ústavy o provedení kontroly údajů zapsaných v seznamu. Žádost o změnu údajů zasílejte prostřednictvím datové schránky Ministerstva spravedlnosti ID DS: kq4aawz [...]

Celý článek
24.06.2022

Ministerstvo spravedlnosti spouští nový seznam znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů

Ministerstvo spravedlnosti spustí dne 27. 6. 2022 nový seznam znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů a současně i nový seznam soudních tlumočníků a soudních překladatelů. Jedná se o informační systémy veřejné správy, které nahradí dosavadní evidenci znalců a tlumočníků a seznam znaleckých ústavů. Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých [...]

Celý článek
26.05.2022

Vzdělávací akce pro znalce (II.)

Kapacita vzdělávací akce z cyklu Nová právní úprava znalecké činnosti z pohledu znalce konající se dne 2.6.2022 byla naplněna. Na základě velkého zájmu o tento seminář se Ministerstvo spravedlnosti rozhodlo ve spolupráci s Justiční akademií uspořádat další seminář na téma Nová právní úprava znalecké činnosti z pohledu znalce, který se uskuteční dne 19. 10. 2022 od 9:00 do 14:00 hodin v Justičním [...]

Celý článek
25.04.2022

Vzdělávací akce pro znalce (I.)

Ministerstvo spravedlnosti zaznamenalo poptávku po vzdělávání znalců v souvislosti s novou právní úpravou, zejména se zaměřením na strukturu znaleckého posudku a práci s ní. Z tohoto důvodu ministerstvo ve spolupráci s Justiční akademií připravilo seminář pro znalce s názvem Nová právní úprava znalecké činnosti z pohledu znalce. Seminář povedou jak zástupci Ministerstva spravedlnosti, jakožto zástupci [...]

Celý článek
09.03.2022

Znalecké specializace (část I.)

Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech stanoví povinnost znalců vykonávat znaleckou činnost pouze v oboru a odvětví a specializaci, pro které mají oprávnění. Nově tedy zákon explicitně stanoví třístupňovou strukturu znaleckého oprávnění, kde každý obor je tvořen skupinou odvětví a každé odvětví je tvořeno souborem specializací. Znalci si v rámci tohoto [...]

Celý článek
17.01.2022

Organizační opatření ve věci obecné části vstupní zkoušky znalce dne 18. a 20. 1. 2022

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním obecné části vstupní zkoušky znalce dne 18. 1. 2022 a dne 20. 1. 2022 informovat uchazeče, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. prosince 2021, č. j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 14. 1. 2022, č. j. MZDR 1518/2022-1/MIN/KAN, účinného ode dne [...]

Celý článek
14.01.2022

Aktuální informace k evidenci posudků

Nový znalecký zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „ZnalZ“) zavádí elektronickou evidenci posudků, která nahrazuje povinnost vést znalecký deník a poskytne ministerstvu průběžné i souhrnné údaje o podaných znaleckých posudcích. Odpadá tak nutnost každoroční kontroly znaleckých deníků a povinné odevzdávání přehledů o počtu vypracovaných znaleckých [...]

Celý článek
10.01.2022

Upozornění na povinnost doložení trvání pojištění v roce 2022

Ministerstvo spravedlnosti upozorňuje znalce, znalecké kanceláře a znalecké ústavy na povinnost stanovenou v § 22 odst. 4 písm. b) zákona č. 254/2019 Sb, o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „ZnalZ“), doložit doklad o uzavřeném pojištění, resp. o trvání pojištění, pro případ odpovědnosti za újmu vždy před koncem pojistného období. Tedy v případě, že se [...]

Celý článek
04.01.2022

Znalec jako zaměstnanec znalecké kanceláře

Ministerstvo spravedlnosti je opakovaně dotazováno na požadovanou formu zaměstnaneckého vztahu mezi znalcem a znaleckou kanceláří, konkrétně zda zaměstnanecký vztah musí být založen pracovní smlouvou, anebo postačuje dohoda o pracovní činnosti, případně dohoda o provedení práce. V této souvislosti tazatelé zpravidla poukazují na zákoník práce, podle něhož je zaměstnancem, resp. osobou v tzv. základním [...]

Celý článek
06.12.2021

Organizační opatření ve věci obecné části vstupní zkoušky znalce dne 7. 12. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním obecné části vstupní zkoušky znalce dne 7. 12. 2021 informovat uchazeče, že usnesením vlády České republiky ze dne 25. listopadu 2021 č. 1066 o přijetí krizového opatření byly stanoveny podmínky pro konání vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě tak, že všechny osoby účastnící se zkoušky musí splňovat jednu z následujících [...]

Celý článek
06.12.2021

Organizační opatření ve věci obecné části vstupní zkoušky znalce

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním obecné části vstupní zkoušky znalce dne 7. 12. 2021 informovat uchazeče o zápis do seznamu znalců že vzhledem k vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády České republiky ze dne 25. listopadu 2021 č. 1065 a vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a mimořádným opatřením vlády [...]

Celý článek
10.11.2021

Upozornění na povinnost doložení pojištění na rok 2022

Ministerstvo spravedlnosti upozorňuje znalce, znalecké kanceláře a znalecké ústavy, na povinnost doložit doklad o uzavřeném pojištění pro případ odpovědnosti za újmu na rok 2022. Podle § 22 odst. 4 písm. b) zákona č. 254/2019 Sb. musí být tento doklad doložen do konce roku 2021, tj. nejpozději 31. 12. 2021. Doklad o uzavřeném pojištění (resp. doklad potvrzující trvání dříve uzavřeného pojištění) může [...]

Celý článek
02.11.2021

Organizační opatření ve věci obecné části vstupní zkoušky znalce

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním vstupní zkoušky znalce dne 4. a 10. 11. 2021 informovat uchazeče, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 9. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN, které je účinné od 30. 9. 2021 do odvolání, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 10. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-26/MIN/KAN, [...]

Celý článek
15.09.2021

Opakovaná výzva k přihlášení do datových schránek znalců

Podle údajů poskytnutých Ministerstvem vnitra dne 3. 9. 2021 se do datové schránky dosud nepřihlásilo 2 480 znalců. Většině těchto osob (2 276) byla datová schránka zpřístupněna v důsledku tzv. fikce doručení (jde o náhradní doručení, k němuž dochází uplynutím 10 dnů od oznámení o uložení poštovní zásilky s přístupovými údaji na poště). Zpřístupnění datové schránky si [...]

Celý článek
18.06.2021

Výzva k datovým schránkám pro znalce

Ministerstvo spravedlnosti vyzývá znalce, aby se neprodleně přihlásili do svých profesních datových schránek. Ministerstvo vnitra tyto datové schránky zřídilo v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb. a na základě čl. VII. zákona č. 255/2019 Sb., a rozeslalo znalcům přístupové údaje, jejichž prostřednictvím je nezbytné se do datové schránky přihlásit. Datová schránka je zpřístupněna prvním [...]

Celý článek
27.05.2021

Zřízení datových schránek pro znalce II.

V návaznosti na předchozí aktualitu k datovým schránkám, uveřejněnou zde 22. 4. 2021, Ministerstvo spravedlnosti sděluje následující informace: Profesní datové schránky znalců jsou zřizovány v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a na základě přechodného ustanovení obsaženého v čl. VII. zákona č. 255/2019 Sb. Datové [...]

Celý článek
07.06.2021

Zřízení datových schránek pro znalce I.

Datové schránky znalců, tzv. profesní datové schránky, jsou pro znalce povinné a jsou zřizovány Ministerstvem vnitra automaticky a bezplatně na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Ministerstvo vnitra zahájí rozesílání přístupových údajů k datovým schránkám znalců dne 1. 5. 2021. Přístupové údaje jsou zasílány do vlastních rukou bez možnosti [...]

Celý článek
22.03.2021

Upozornění k pojištění znalců

Ministerstvo spravedlnosti upozorňuje znalce na blížící se termín pro předložení dokladu o uzavřeném pojištění. Znalci jmenovaní podle zákona č. 36/1967 Sb. jsou povinni doložit ministerstvu tento doklad nejpozději 26. 3. 2021, tj. do 60 pracovních dnů po datu 1. 1. 2021, k němuž byli zapsáni do seznamu znalců podle nového zákona. Podrobnosti k povaze dokladu, jeho obsahu a způsobu doručení jsou [...]

Celý článek
12.02.2021

Povinnost znalce ve znalecké kanceláři

S účinností nové právní úpravy, tedy od 1. 1. 2021, není znalec, který je zaměstnancem, společníkem nebo členem znalecké kanceláře, oprávněn vykonávat současně znaleckou činnost samostatně (§ 6 odst. 2 ZZKÚ). V takovém případě pak vzniká znalci, který vykonává znaleckou činnost v rámci znalecké kanceláře, povinnost tuto skutečnost v zákonné lhůtě, tedy nejpozději do 10 pracovních dnů ode [...]

Celý článek
28.01.2021

Sdělení Ministerstva spravedlnosti k užívání znaleckých průkazů

Zákon č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a vyhláška č. 503/2020 Sb. o výkonu znalecké činnosti stanoví novou podobu průkazů znalců. Tyto průkazy odpovídající vzoru uvedenému v příloze č. 1 k vyhlášce č. 503/2020 Sb. však budou vydávány až po novém zápisu do seznamu znalců, a to mimo jiné kvůli tomu, že žadatel o vyhotovení průkazu musí dodat svoji fotografii. [...]

Celý článek
28.01.2021

Sdělení Ministerstva spravedlnosti k užívání znalecké pečeti

Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „zákon o znalcích“), v § 28 odst. 2 písm. j) stanoví, že znalecký posudek musí obsahovat mimo jiné otisk znalecké pečeti. S ohledem na to, že znalci jmenovaní podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, nemají dosud k dispozici potvrzení opravňující je k objednávce a převzetí nové znalecké pečeti, [...]

Celý článek
11.12.2020

Výzva k zaslání dotazů

Ministerstvo spravedlnosti zaznamenává strmě stoupající počet dotazů souvisejících s blížící se účinností nové právní úpravy znalecké činnosti. Vyhotovení jednotlivých písemných odpovědí je však časově mimořádně náročné a s ohledem na opakující se povahu řady dotazů také málo efektivní. Ministerstvo se proto rozhodlo zpracovat odpovědi ve formě audiozáznamu, tzv. podcastu, jenž bude [...]

Celý článek
11.12.2020

Prováděcí předpisy k novému zákonu publikovány ve Sbírce zákonů

Předpisy k provedení zákona č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech byly zveřejněny ve Sbírce zákonů dne 7. 12. 2020. Jedná se o tyto vyhlášky: vyhláška č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti, vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném, a vyhláška č. 505/2020 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení [...]

Celý článek
16.11.2020

Prováděcí předpisy k novému zákonu

Prováděcí předpisy ke znaleckému zákonu v současné době procházejí poslední fází legislativního procesu. Přes maximální úsilí ze strany Ministerstva spravedlnosti nelze predikovat, v jakém předstihu před nabytím účinnosti znaleckého zákona, tj. před datem 1. 1. 2021, budou jejich konečná znění schválena a publikována ve Sbírce zákonů. Jakmile se tak stane, vyhlášky budou zpřístupněny na tomto  [...]

Celý článek
09.11.2020

Přehled hlavních změn zavedených novým zákonem

Dne 9. 10. 2019 nabyl platnosti zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který s účinností od 1. 1. 2021 nově upravuje výkon znalecké činnosti. Zde uvádíme stručný přehled hlavních změn zavedených novým zákonem o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech: a) nové členění subjektů oprávněných vykonávat znaleckou činnost: [...]

Celý článek
09.11.2020

Nová právní úprava znalecké činnosti

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který s účinností od 1. 1. 2021 nahradí dosavadní zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. V současné době probíhají legislativní práce na prováděcích vyhláškách, které by měly nabýt účinnosti rovněž k 1. 1. 2021. Těmito vyhláškami jsou vyhláška, kterou se provádějí [...]

Celý článek