Aktuality

15.09.2021

Opakovaná výzva k přihlášení do datových schránek znalců

Podle údajů poskytnutých Ministerstvem vnitra dne 3. 9. 2021 se do datové schránky dosud nepřihlásilo 2 480 znalců. Většině těchto osob (2 276) byla datová schránka zpřístupněna v důsledku tzv. fikce doručení (jde o náhradní doručení, k němuž dochází uplynutím 10 dnů od oznámení o uložení poštovní zásilky s přístupovými údaji na poště). Zpřístupnění datové schránky si [...]

Celý článek
18.06.2021

Výzva k datovým schránkám pro znalce

Ministerstvo spravedlnosti vyzývá znalce, aby se neprodleně přihlásili do svých profesních datových schránek. Ministerstvo vnitra tyto datové schránky zřídilo v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb. a na základě čl. VII. zákona č. 255/2019 Sb., a rozeslalo znalcům přístupové údaje, jejichž prostřednictvím je nezbytné se do datové schránky přihlásit. Datová schránka je zpřístupněna prvním [...]

Celý článek
27.05.2021

Zřízení datových schránek pro znalce II.

V návaznosti na předchozí aktualitu k datovým schránkám, uveřejněnou zde 22. 4. 2021, Ministerstvo spravedlnosti sděluje následující informace: Profesní datové schránky znalců jsou zřizovány v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a na základě přechodného ustanovení obsaženého v čl. VII. zákona č. 255/2019 Sb. Datové [...]

Celý článek
07.06.2021

Zřízení datových schránek pro znalce I.

Datové schránky znalců, tzv. profesní datové schránky, jsou pro znalce povinné a jsou zřizovány Ministerstvem vnitra automaticky a bezplatně na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Ministerstvo vnitra zahájí rozesílání přístupových údajů k datovým schránkám znalců dne 1. 5. 2021. Přístupové údaje jsou zasílány do vlastních rukou bez možnosti [...]

Celý článek
22.03.2021

Upozornění k pojištění znalců

Ministerstvo spravedlnosti upozorňuje znalce na blížící se termín pro předložení dokladu o uzavřeném pojištění. Znalci jmenovaní podle zákona č. 36/1967 Sb. jsou povinni doložit ministerstvu tento doklad nejpozději 26. 3. 2021, tj. do 60 pracovních dnů po datu 1. 1. 2021, k němuž byli zapsáni do seznamu znalců podle nového zákona. Podrobnosti k povaze dokladu, jeho obsahu a způsobu doručení jsou [...]

Celý článek
12.02.2021

Povinnost znalce ve znalecké kanceláři

S účinností nové právní úpravy, tedy od 1. 1. 2021, není znalec, který je zaměstnancem, společníkem nebo členem znalecké kanceláře, oprávněn vykonávat současně znaleckou činnost samostatně (§ 6 odst. 2 ZZKÚ). V takovém případě pak vzniká znalci, který vykonává znaleckou činnost v rámci znalecké kanceláře, povinnost tuto skutečnost v zákonné lhůtě, tedy nejpozději do 10 pracovních dnů ode [...]

Celý článek
28.01.2021

Sdělení Ministerstva spravedlnosti k užívání znaleckých průkazů

Zákon č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a vyhláška č. 503/2020 Sb. o výkonu znalecké činnosti stanoví novou podobu průkazů znalců. Tyto průkazy odpovídající vzoru uvedenému v příloze č. 1 k vyhlášce č. 503/2020 Sb. však budou vydávány až po novém zápisu do seznamu znalců, a to mimo jiné kvůli tomu, že žadatel o vyhotovení průkazu musí dodat svoji fotografii. [...]

Celý článek
28.01.2021

Sdělení Ministerstva spravedlnosti k užívání znalecké pečeti

Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „zákon o znalcích“), v § 28 odst. 2 písm. j) stanoví, že znalecký posudek musí obsahovat mimo jiné otisk znalecké pečeti. S ohledem na to, že znalci jmenovaní podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, nemají dosud k dispozici potvrzení opravňující je k objednávce a převzetí nové znalecké pečeti, [...]

Celý článek
11.12.2020

Výzva k zaslání dotazů

Ministerstvo spravedlnosti zaznamenává strmě stoupající počet dotazů souvisejících s blížící se účinností nové právní úpravy znalecké činnosti. Vyhotovení jednotlivých písemných odpovědí je však časově mimořádně náročné a s ohledem na opakující se povahu řady dotazů také málo efektivní. Ministerstvo se proto rozhodlo zpracovat odpovědi ve formě audiozáznamu, tzv. podcastu, jenž bude [...]

Celý článek
11.12.2020

Prováděcí předpisy k novému zákonu publikovány ve Sbírce zákonů

Předpisy k provedení zákona č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech byly zveřejněny ve Sbírce zákonů dne 7. 12. 2020. Jedná se o tyto vyhlášky: vyhláška č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti, vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném, a vyhláška č. 505/2020 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení [...]

Celý článek
16.11.2020

Prováděcí předpisy k novému zákonu

Prováděcí předpisy ke znaleckému zákonu v současné době procházejí poslední fází legislativního procesu. Přes maximální úsilí ze strany Ministerstva spravedlnosti nelze predikovat, v jakém předstihu před nabytím účinnosti znaleckého zákona, tj. před datem 1. 1. 2021, budou jejich konečná znění schválena a publikována ve Sbírce zákonů. Jakmile se tak stane, vyhlášky budou zpřístupněny na tomto  [...]

Celý článek
09.11.2020

Přehled hlavních změn zavedených novým zákonem

Dne 9. 10. 2019 nabyl platnosti zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který s účinností od 1. 1. 2021 nově upravuje výkon znalecké činnosti. Zde uvádíme stručný přehled hlavních změn zavedených novým zákonem o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech: a) nové členění subjektů oprávněných vykonávat znaleckou činnost: [...]

Celý článek
09.11.2020

Nová právní úprava znalecké činnosti

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který s účinností od 1. 1. 2021 nahradí dosavadní zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. V současné době probíhají legislativní práce na prováděcích vyhláškách, které by měly nabýt účinnosti rovněž k 1. 1. 2021. Těmito vyhláškami jsou vyhláška, kterou se provádějí [...]

Celý článek